کریم کریمی - رئیس هیئت مدیره

پدرام بهمنی - عضو هیئت مدیره